Σε διευκρινίσεις για τη διαχείριση του χρυσού προχώρησε η Τράπεζα της Ελλάδος, απαντώντας σε δημοσίευμα.
Στην ανακοίνωση η ΤτΕ τονίζει πως «η φύλαξη μέρους του ..χρυσού και εκτός συνόρων αποτελεί διεθνή πρακτική για όλες σχεδόν τις κεντρικές τράπεζες».

Αναφέρει συγκεκριμένα ανακοίνωση της Τραπέζης της Ελλάδος:
«Σε συνέχεια δημοσιεύματος της εφημερίδας "Κυριακάτικη Δημοκρατία", αναφορικά με τη διαχείριση του χρυσού από την Τράπεζα της Ελλάδος διευκρινίζεται ότι:
Στην Έκθεση του Διοικητή και ειδικότερα στον Ισολογισμό της δημοσιεύεται ακριβώς το ποσό του χρυσού που κατέχει η Τράπεζα. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, την 31η Δεκεμβρίου 2016 τα διαθέσιμα και οι απαιτήσεις σε χρυσό φτάνουν τους 149,1 τόνους και η αξία τους τα 5.261,8 εκατομμύρια ευρώ.
Το ήμισυ σχεδόν των διαθεσίμων σε χρυσό βρίσκεται στο θησαυροφυλάκιο της Τράπεζας της Ελλάδος, από το οποίο δεν έχει μετακινηθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Το υπόλοιπο φυλάσσεται εδώ και πολλές δεκαετίες στην Τράπεζα της Αγγλίας, στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης στις ΗΠΑ και στην Ελβετία.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ισολογισμού της Τράπεζας (9.2 Απαιτήσεις από τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων στην ΕΚΤ) το ποσοστό του χρυσού, που μεταβιβάσθηκε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την ένταξη της χώρας στη ζώνη του Ευρώ και τη συμμετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στο Ευρωσύστημα, είναι πολύ μικρό συγκρινόμενο με το συνολικό απόθεμα σε χρυσό. Ανάλογη μεταβίβαση έγινε από όλες τις χώρες που μετέχουν στην ζώνη του ευρώ.
Η φύλαξη μέρους του χρυσού και εκτός συνόρων αποτελεί διεθνή πρακτική για όλες σχεδόν τις Κεντρικές Τράπεζες.
Τα αποθέματα χρυσού, που φυλάσσονται στο εξωτερικό, βεβαιώνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική όλων των κεντρικών τραπεζών.
Τα τελευταία χρόνια καμιά μεταβολή δεν έχει γίνει, με εξαίρεση τη μικρή αυξομείωση λόγω των συναλλαγών της Τράπεζας με το κοινό για αγοραπωλησία χρυσών λιρών.
Η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος το 2003 να πωλήσει 20 τόνους χρυσού από τα συνολικά αποθέματά της εντασσόταν στο πλαίσιο της αποδοτικότερης διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της, πολιτική που ακολουθούσαν οι περισσότερες ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες.
Η ρευστοποίηση αυτή οδήγησε απλώς σε διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας της Ελλάδος και αφορούσε τμήμα της ποσότητας χρυσού που είχε συγκεντρωθεί από τις αγορές νομισμάτων και αναβαθμίστηκε μετατρεπόμενο σε εμπορεύσιμες ράβδους διεθνών προδιαγραφών. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξέδωσε αναλυτικές ανακοινώσεις για το θέμα στις 28/08/2003 και 18/09/2003».
Η πρώτη ανακοίνωση της ΤτΕ το 2003
28/08/2003 - Διευκρινίσεις σχετικά με την πώληση 20 τόνων χρυσού από την Τράπεζα της Ελλάδος
Η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος να πωλήσει 20 τόνους χρυσού από τα συνολικά αποθέματά της ύψους 147 τόνων εντάσσεται στο πλαίσιο της αποδοτικότερης διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της, πολιτική που ακολουθούν οι περισσότερες ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες οι οποίες όχι μόνο δεν επιδιώκουν τη συσσώρευση επιπλέον διαθεσίμων σε χρυσό, αλλά έχουν συνάψει μια "συμφωνία κυρίων" για περιορισμένη και ελεγχόμενη πώληση ποσοτήτων χρυσού από τα διακρατούμενα διαθέσιμά τους. Με τη συμφωνία αυτή, η οποία προβλέπεται να επανεξετασθεί κατά τη λήξη της το Σεπτέμβριο του 2004 και στην οποία δεν συμμετέχει η Τράπεζα της Ελλάδος, επιδιώκεται η αποφυγή μαζικών πωλήσεων χρυσού, οι οποίες θα δημιουργούσαν αναστάτωση στην αγορά χρυσού και μεγάλες διακυμάνσεις στην τιμή του.
Η Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το Καταστατικό της, αγοράζει χρυσά νομίσματα και πλακίδια χρυσού που πωλούν οι ιδιώτες. Σε αυτή τη μορφή όμως ο χρυσός δεν είναι εμπορεύσιμος και κατά συνέπεια δεν μπορεί να αξιοποιηθεί. Γι' αυτό το λόγο η Τράπεζα της Ελλάδος αποφάσισε να αναβαθμίσει ποιοτικά αυτά τα χρυσά νομίσματα και πλακίδια που αγόραζε από το κοινό και να τα μετατρέψει σε ράβδους διεθνών προδιαγραφών που είναι εμπορεύσιμες. Οι μετατροπές αυτές, που για ευνόητους λόγους έγιναν με απόλυτη μυστικότητα και με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, ολοκληρώθηκαν εκτός Ελλάδος, σε οίκους που διέθεταν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και ανάλογη εξειδίκευση. Στα τελευταία πέντε χρόνια έγινε αναβάθμιση 81 τόνων χρυσού σε ράβδους διεθνών προδιαγραφών από το χρυσό που αγόραζε η Τράπεζα της Ελλάδος με τη μορφή χρυσών νομισμάτων και πλακιδίων. Το ένα τέταρτο από αυτήν την ποσότητα (20 τόνοι) αποφασίσθηκε να πωληθεί προκειμένου να επενδυθεί σε ασφαλείς τοποθετήσεις που αποφέρουν αποδόσεις από 2 - 4% (όπως π.χ. ομόλογα ευρωπαϊκών κυβερνήσεων) έναντι της σχεδόν μηδενικής απόδοσης των τοποθετήσεων σε χρυσό και δεν τίθεται θέμα εκχώρησης του προϊόντος της ρευστοποίησης σε οποιονδήποτε τρίτο, η οποία άλλωστε αποκλείεται και από την ισχύουσα νομοθεσία.
Διευκρινίζεται επομένως ότι η ρευστοποίηση αυτή οδηγεί απλώς σε διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας της Ελλάδος και αφορά τμήμα της ποσότητας χρυσού που είχε συγκεντρωθεί από τις αγορές νομισμάτων των τελευταίων ετών. Οι υψηλότερες αποδόσεις από την τοποθέτηση του προϊόντος της πώλησης του χρυσού, ύψους 207 εκατ. ευρώ, θα αποφέρουν επιπλέον έσοδα στην Τράπεζα, τα οποία εκτιμάται ότι σε ετήσια βάση θα ανέλθουν σε 5 εκατ. ευρώ περίπου. Το ποσό που αντιστοιχεί στη χρήση του 2003 θα προσμετρηθεί κατά τον υπολογισμό των κερδών της χρήσης, τη διάθεση των οποίων θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων την Άνοιξη του 2004, όπως προβλέπει ο νόμος.
Σημειώνεται τέλος ότι το ύψος των συναλλαγματικών διαθεσίμων της χώρας, σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΚΤ τον οποίο εφαρμόζουν όλες οι κεντρικές τράπεζες των χωρών της ζώνης του ευρώ, ανήρχετο στο τέλος Ιουνίου 2003 στο ισοδύναμο των 4.946 εκατ. ευρώ και κατά την 25η Αυγούστου 2003 (δηλαδή μετά την πώληση των 20 τόνων χρυσού) σε 5.209 εκατ. ευρώ. Πρέπει να διευκρινισθεί ότι, μετά την είσοδο της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ, σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στα συναλλαγματικά διαθέσιμα περιλαμβάνεται ο νομισματικός χρυσός και οι απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος σε ξένο νόμισμα(νομίσματα άλλα πλην ευρώ) έναντι κατοίκων χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ. Δεν περιλαμβάνονται δηλαδή στα συναλλαγματικά διαθέσιμα οι απαιτήσεις σε συνάλλαγμα ή ευρώ έναντι κατοίκων των άλλων χωρών της ζώνης του ευρώ, οι απαιτήσεις σε ευρώ έναντι κατοίκων χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ και η συμμετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στο κεφάλαιο και στα σε χρυσό και συνάλλαγμα διαθέσιμα της ΕΚΤ. Επομένως τα συναλλαγματικά διαθέσιμα μεταβάλλονται στην έκταση που τοποθετήσεις σε συνάλλαγμα υποκαθίστανται από τοποθετήσεις σε ευρώ. Άλλωστε έχει διαφοροποιηθεί ριζικά και ο ρόλος των συναλλαγματικών διαθεσίμων κάθε μιας χώρας που συμμετέχει στη νομισματική ένωση, από το γεγονός ότι δεν έχει πλέον κάθε χώρα μεμονωμένα την ευθύνη για τη διαμόρφωση της ισοτιμίας του κοινού νομίσματος, του ευρώ.
Η δεύτερη ανακοίνωση
18/09/2003 - Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την πώληση χρυσού από την Τράπεζα της Ελλάδος
Με αφορμή νεότερα δημοσιεύματα σχετικά με την πώληση από την Τράπεζα της Ελλάδος 20 τόνων χρυσού παρέχονται οι εξής συμπληρωματικές διευκρινίσεις:
Ως προς το θέμα της μη δημοσιοποίησης της συγκεκριμένης συναλλαγής σημειώνεται ότι η πώληση τμήματος της αναβαθμισθείσας ποσότητας χρυσού εντάσσεται στις πράξεις τακτικής διαχείρισης διαθεσίμων οι οποίες δεν δημοσιοποιούνται εκ των προτέρων από τις κεντρικές τράπεζες, καθώς μια τέτοια ενέργεια θα ήταν αντίθετη με τις πρακτικές και τους κανόνες λειτουργίας της αγοράς και θα απέβαινε σε βάρος των συμφερόντων της Τράπεζας. Εξάλλου, κατά την άποψη των Νομικών Υπηρεσιών της την οποία υιοθέτησε η Τράπεζα της Ελλάδος, καμία διάταξη νόμου δεν επιβάλλει μια τέτοια προαναγγελία, ούτε υπάγεται η συγκεκριμένη συναλλαγή στις διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που επιβάλλουν την εκ των υστέρων δημοσιοποίηση σημαντικών εταιρικών γεγονότων και πληροφοριών.
Η μη υποχρέωση γνωστοποίησης επιβεβαιώθηκε και από το Νομικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος, υπόψη του οποίου κρίθηκε σκόπιμο να τεθεί το θέμα, λόγω των αμφισβητήσεων που εκφράσθηκαν για τον τρόπο χειρισμού του από την Τράπεζα της Ελλάδος και προς άρση κάθε αμφιβολίας.
Ειδικότερα, το Νομικό Συμβούλιο δέχτηκε ομόφωνα ότι η πώληση ποσότητας χρυσού εκ των αποθεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος με σκοπό την επένδυση του προϊόντος της πωλήσεως σε τοποθέτηση που εκτιμάται ως αποδοτικότερη αποτελεί συνήθη πράξη τακτικής διαχείρισης και δεν συνιστά, «νέο σημαντικό γεγονός» κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του ΠΔ350/1985 (όπως εξειδικεύεται με τα άρθρα 4 και 5 της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000). Δεν αποτελεί, δηλαδή, γεγονός το οποίο επήλθε στη «σφαίρα της δραστηριότητας της» Τράπεζας και θα μπορούσε, «λόγω των επιπτώσεών του στην περιουσιακή ή οικονομική κατάσταση ή τη γενική πορεία των υποθέσεων» της Τράπεζας, να είχε προκαλέσει «σημαντική διακύμανση των τιμών των μετοχών της», ώστε να υφίσταται η κατά τις ως άνω διατάξεις υποχρέωση ενημέρωσης.
Επιπλέον, επειδή δεν καλύφθηκε από τον ημερήσιο Τύπο το μέρος των δηλώσεων της Διοίκησης πουανεφέρετο στους λόγους που οδήγησαν στην αύξηση του στοιχείου του Παθητικού της Τράπεζας της Ελλάδος «Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος» σε ευρώ, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις: Ο λογαριασμός αυτός, μετά την ένταξή μας στο Ευρωσύστημα τον Ιανουάριο του 2001, χρησιμοποιείται για το διακανονισμό των διασυνοριακών συναλλαγών των τραπεζών, των ιδιωτών, ιδιωτικών επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα που συνδέονται με την άσκηση της νομισματικής πολιτικής, τις τρέχουσες συναλλαγές και την κίνηση κεφαλαίων. Η αύξηση του σχετικού κονδυλίου αντισταθμίζεται κατά το μεγαλύτερο μέρος με τη μείωση ενός άλλου στοιχείου του Παθητικού που αφορούσε τις υποχρεωτικές καταθέσεις των τραπεζών στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η απελευθέρωση αυτών των δεσμευμένων καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων συνολικού ποσού 12,5 δισεκ. ευρώ, πραγματοποιήθηκε σταδιακά κατά τα έτη 2001 και 2002 λόγω της ένταξης της χώρας στη ζώνη του ευρώ. Επί των καταθέσεων αυτών η Τράπεζα της Ελλάδος κατέβαλλε τόκους, με επιτόκιο το οποίο για το έτος 2000 ανήλθε σε 5,38%. Κατά το υπόλοιπο μέρος ο λογαριασμός αυτός επηρεάσθηκε από καθαρές πληρωμές που συνδέονται με το ισοζύγιο πληρωμών. Το ύψος του λογαριασμού που διαμορφώθηκε σε 18,2 δισεκ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2002 και 16,3 δισεκ. ευρώ στο τέλος Ιουλίου 2003 αντικρίζεται από επενδύσεις και άλλες τοποθετήσεις που εμφανίζονται στο Ενεργητικό της Τράπεζας της Ελλάδος, οι αποδόσεις των οποίων υπερβαίνουν το κόστος με το οποίο επιβαρύνεται η εν λόγω υποχρέωση προς το Ευρωσύστημα (σήμερα 2% περίπου). Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει τη δυνατότητα να μειώσει ή και να μηδενίσει άμεσα αυτή την υποχρέωση με ρευστοποίηση αποδοτικών στοιχείων του Ενεργητικού. Μια τέτοια ενέργεια εκτιμάται ότι θα επέφερε απώλεια εσόδων της τάξης των 88 εκατ. ευρώ για το 2002 και θα ήταν αντίθετη με την αποτελεσματική και συνετή διαχείριση του χαρτοφυλακίου της.
Επομένως, είναι πρόδηλο ότι ουδεμία πίεση ασκείται από τις υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος η δε πώληση χρυσού δεν συνδέεται με το σχετικό λογαριασμό και δεν επηρέασε το υπόλοιπό του καθόσον το προϊόν της επανατοποθετήθηκε σε ομόλογα.
Αναλυτικά οι χώρες με τα μεγαλύτερα επίσημα αποθέματα χρυσού (σε παρένθεση το ποσοστό των συναλλαγματικών διαθέσιμων σε χρυσό):
1. ΗΠΑ 8.113,5 τόνοι (72,2%)
2. Γερμανία 3.381 τόνοι (66,3%)
3. Ιταλία 2.451,8 τόνοι (64%)
4. Γαλλία 2.435,6 τόνοι (60,1%)
5. Κίνα 1.762,3 τόνοι (1,8%)
6. Ρωσία 1.392,9 τόνοι (13%)
7. Ελβετία 1.040 τόνοι (6%)
8. Ιαπωνία 765,2 τόνοι (2,1%)
9. Ολλανδία 612,5 τόνοι (54,6%)
10. Ινδία 557,7 τόνοι (5,4%)

Posted on 2:00:00 μ.μ. by D. Papadopoulos

No comments
Η κυβέρνηση της Ισλανδίας προσφέρει επίδομα 1.800 ευρώ το μήνα σε όποιον άνδρα αποφασίσει να παντρευτεί Ισλανδή και να συνδράμει στην αύξηση του πληθυσμού της χώρας, η οποία εμφανίζει απελπιστική έλλειψη νεαρών ανδρών, με αποτέλεσμα να μην ικανοποιούνται οι γυναίκες.

Η είδηση δεν έχει ακόμα λάβει επίσημη μορφή, καθώς δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως από την κυβέρνηση της Ισλανδίας. Στην πανέμορφη αυτή χώρα των 320.000 μόλις κατοίκων, η πλειονότητα των ανδρών είναι ηλικίας άνω των 40 ετών, γι' αυτό και τίθεται σοβαρά πια το ζήτημα της λήψης μέτρων για την αύξηση του πληθυσμού.

Posted on 12:00:00 μ.μ. by D. Papadopoulos

No comments
Κατηγορίες σε πέντε (5) πρώην μάνατζερ εξοπλιστικών εταιρειών για δωροδοκία αξιωματούχων στην Ελλάδα απήγγειλε η εισαγγελία της Βρέμης, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει σε ρεπορτάζ της η Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Η εφημερίδα της Φρανκφούρτης επικαλείται πληροφορίες από την εισαγγελία της Βρέμης, σύμφωνα με την οποία «τέσσερις Γερμανοί και ένας Έλληνας πρώην συνεργάτες της εξοπλιστικής εταιρείας Rheinmetall Defense Electronics κατέβαλαν μεταξύ 1998 και 2011 χρήματα σε Έλληνες αξιωματούχους προκειμένου να εξασφαλίσουν την παραγγελία για παράδοση του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας «Asrad»».

Μάλιστα, όπως σημειώνει, μέσω της δωροδοκίας αυτής προωθήθηκε και η παράδοση συστημάτων ελέγχου πυρός για τα άρματα μάχης «Leopard 2″, τα οποία παρέδωσε η γερμανική εταιρεία Krauss-Maffei-Wegman.

Η FAZ τονίζει ότι η εισαγγελία θεωρεί τη δωροδοκία ιδιαίτερα βαριά υπόθεση, καθώς «πρόκειται για ένα μέγεθος της τάξεως των 3,3 εκατ. ευρώ».

το διαβάσαμε ΕΔΩ

Posted on 8:30:00 π.μ. by D. Papadopoulos

No comments
Σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από τον στόχο του προϋπολογισμού διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα τον Ιανουάριο του 2017, το οποίο ανήλθε σε 1,019 δισ. ευρώ έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,003 δισ. ευρώ τον ίδιο μήνα πέρυσι.

Ο στόχος του προϋπολογισμού για τον Ιανουάριο του 2017 προέβλεπε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 670 εκατ. ευρώ. Υπέρβαση κατά 331 εκατομμύρια ευρώ σημείωσαν και τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών και το 2017. Το υψηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα και η υπέρβαση που καταγράφεται στα έσοδα αναμένεται να αποτελέσουν ισχυρό χαρτί στα χέρια του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης στη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα με στόχο την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης.

Παράλληλα τον Ιανουάριο του 2017, όπως προκύπτει από τα στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού που δόθηκαν στη δημοσιότητα, παρουσιάστηκε πλεόνασμα και στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού (γενική κυβέρνηση) ύψους 839 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 888 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2016 και στόχου του Προϋπολογισμού για πλεόνασμα 530 εκατ. ευρώ.

Posted on 7:00:00 π.μ. by D. Papadopoulos

No comments

Ὑπῆρξαν μεγαλύτεροι πολιτισμοί ἀπό τόν δικό μας;Ὁ σημερινὸς τεχνολογικὸς πολιτισμὸς δὲν εἶναι ἀναγκαστικὰ καὶ ὁ ἀνώτερος πολιτισμὸς ἀπὸ τοὺς παλαιοτέρους.
Διαβάζουμε πολλὲς φορὲς ὅτι παλαιότερα ἀνεπτύχθηκε μεγαλύτερος πολιτισμὸς ἀπὸ τὸν σημερινό.
Παραδείγματος χάριν αὐτὸς ὁ πολιτισμὸς τῶν Ἑλλήνων Ὑπερβορείων.

Δὲν τὸ πιστεύουν μερικοί.

Διαβάστε περισσότερα »

Posted on 12:30:00 π.μ. by D. Papadopoulos

No comments


Το βίντεο αυτό είναι απόσπασμα από τη συνέντευξη του αδικοχαμένου τραγουδιστή Πρινς, στο τοκ σόου του Tavis Smiley στο PBS, που ''βγήκε'' στον αέρα στις 27-28 Απριλίου 2009.
Ο Πρινς εκτός από πολλά άλλα, συζητά και για τα διαβόητα Chemtrails, τους μυστήριους Αεροψεκασμούς δηλαδή που πραγματοποιούνται πάνω από κατοικημένες περιοχές, με άγνωστα αποτελέσματα...


-Οι υπότιτλοι είναι ενσωματωμένοι. Πηγαίνετε στις ρυθμίσεις του βίντεο και πατήστε την επιλογή υπότιτλοι για να εμφανιστούν.-

Posted on 11:00:00 μ.μ. by D. Papadopoulos

No comments
Με την επί της αρχής συμφωνίας για το περίγραμμα των μέτρων και αντιμέτρων να βρίσκεται ήδη στα «κιτάπια» των τεχνικών κλιμακίων Ελλάδας και θεσμών, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο σκληρό μπρα ντε φερ για τα πρωτογενή πλεονάσματα και τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος.


Για την Αθήνα κυβερνητικές πηγές σημειώνουν πως «στόχος παραμένει μία συνολική συμφωνία που θα μπορέσει να εντάξει τη χώρα και τις ελληνικές τράπεζες στο QE της ΕΚΤ». Για να γίνει αυτό ωστόσο το ΔΣ της ΕΚΤ, το οποίο συνεδριάζει στις 9 Μαρτίου – και ακόμα και αν χαθεί αυτή η προθεσμία υπάρχει νέα συνεδρίαση σε 15 μέρες – το χρέος πρέπει να θεωρείται βιώσιμο.

Παρά τη σπουδή πολλών Μέσων να προεξοφλήσουν «συμμαχία» της Άνγκελα Μέρκελ με την Κριστίν Λαγκάρντ για «σπρώξιμο» των αποφάσεων για το χρέος για μετά το 2018, ώστε να βολέψει το Βερολίνο και τους Χριστιανοδημοκράτες προεκλογικά, η πραγματικότητα φαίνεται πως απέχει παρασάγγας.

Και τούτο, διότι όπως διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ χθες, Τζέρι Ράις, οι αποφάσεις για το μεσοπρόθεσμο χρέος πρέπει να αποσαφηνιστούν μαζί με τις μεταρρυθμίσεις τώρα, και μπορούν να υλοποιηθούν το 2018.

Σε αυτό το μήκος κύματος κινήθηκε και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με την επικεφαλής του Ταμείου, μία μέρα πριν το ραντεβού στο Βερολίνο και μία μέρα μετά το Eurogroup της Δευτέρας.

Κατά την τηλεφωνική συνομιλία τους, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, συζήτησαν ότι η Ελλάδα έκανε βήματα ως προς την αλλαγή του δημοσιονομικού μείγματος που ζητά το ΔΝΤ για μετά τη λήξη του προγράμματος. Επίσης, ότι από την πλευρά του το ΔΝΤ έκανε βήματα ως προς τον μηδενικό δημοσιονομικό αντίκτυπο που θα έχουν τα μέτρα.

Επισημαίνεται ότι σε αυτή την αποδοχή της σχετικής κεντρικής θέσης της ελληνικής κυβέρνησης εδράζεται η επισήμανσή της ότι για «κάθε ευρώ επιβάρυνσης θα υπάρχει και ένα ευρώ ελάφρυνσης». Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνεται και η διαπίστωση του Επίτροπου Οικονομικών Πιέρ Μοσκοβισί πως «το Eurogroup επέτρεψε την επιστροφή των θεσμών στην Αθήνα πολύ σύντομα για να δημιουργήσουμε ένα ισορροπημένο πακέτο».

Σύμφωνα με τις πηγές της κυβέρνησης, ο κ. Τσίπρας και η κ. Λαγκάρντ συζήτησαν ακόμη ότι πλέον είναι η σειρά της Γερμανίας να κάνει σαφή βήματα ως προς τα πρωτογενή πλεονάσματα για μετά τη λήξη του προγράμματος και το ζήτημα της διευθέτησης του ελληνικού χρέους.

Την ίδια ώρα, η χθεσινή τοποθέτηση του νέου υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ για το ελληνικό ζήτημα, επιβεβαιώνει με ηχηρό τρόπο την αλλαγή στάσης της Ουάσιγκτον, που τάσσεται ανοιχτά υπέρ της απομάκρυνσης του Ταμείου από την Ευρώπη. Η αναφορά του αυτή, μία ημέρα μετά το ραντεβού Μέρκελ Λαγκάρντ στο Βερολίνο αποτελεί σαφές μήνυμα στη γερμανική Καγκελαρία, την ώρα που η θέση της επικεφαλής του ΔΝΤ κρίνεται επισφαλής για τη Λαγκάρντ.

Σε αυτό το πλαίσιο, η έγκυρη γερμανική Handelsblatt εκτιμά στον απόηχο της συνάντησης της Άνγκελα Μέρκελ με την Κριστίν Λαγκάρντ πως η γερμανίδα Καγκελάριος είναι έτοιμη να κάνει υποχώρηση για το χρέος ακόμα και μέσα στην προεκλογική περίοδο, εφόσον υλοποιηθούν από την Ελλάδα οι μεταρρυθμίσεις που αποφάσισε το Eurogroup.

Πίσω στην Αθήνα, με τη συμφωνία «μηδενικού δημοσιονομικού ισοζυγίου» ο Αλέξης Τσίπρας έχει δώσει σαφή εντολή να κλείσει το συντομότερο δυνατόν, ώστε να μπορέσει να κλείσει και όλη η συζήτηση της αβεβαιότητας για την ελληνική οικονομία.

Αν και ουδείς πανηγυρίζει στο κυβερνητικό επιτελείο, όπως διαφάνηκε από τις τοποθετήσεις τόσο του υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου, χθες στη Βουλή, όσο και από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα το πρωί της Παρασκευής, το Μέγαρο Μαξίμου εκτιμά πως δεν τίθεται θέμα διαρροών στην επικείμενη ψηφοφορία, καθώς το σύνολο του νομοθετικού πακέτου εκτός από παρεμβάσεις στο αφορολόγητο και τις συντάξεις θα έχει και σημαντικές και ισόποσες ελαφρύνσεις σε τομείς όπως ο ΕΝΦΙΑ, το ΦΠΑ σε τρόφιμα και ηλεκτρικό ρεύμα και άλλα.

Posted on 9:00:00 μ.μ. by D. Papadopoulos

No comments
Το “The X Factor”, το κορυφαίο μουσικό show παγκοσμίως που κέρδισε το τηλεοπτικό κοινό, επιστρέφει στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.


Ένα show που συνεχίζει να εμπνέει και να συναρπάζει τους τηλεθεατές σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Έχει αποτελέσει τη βάση απ’ όπου μπόρεσαν να εκτοξευθούν ορισμένα από τα μεγαλύτερα μουσικά ταλέντα του κόσμου.

Το “The X Factor 2” θα συναντήσει το κοινό του σε Ελλάδα και Κύπρο αφού από τον Απρίλιο ξεκινά και πάλι την προβολή του μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Η κριτική επιτροπή αναλαμβάνει να ανακαλύψει τους πιο ξεχωριστούς, από τους οποίους θα προκύψει το νέο ελληνικό αστέρι της μουσικής.
Αναλυτικά τα πρόσωπα

Τα πρόσωπα που θα πάρουν θέση στις τέσσερις καρέκλες είναι:

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο αυθεντικός, εκρηκτικός, μοναδικός στο είδος του και γνήσιος performer. Ένας από τους κορυφαίους τραγουδιστές της γενιάς του, με συνεργασίες με τους μεγαλύτερους έλληνες δημιουργούς, που με το ιδιαίτερο στυλ του απέκτησε φανατικό κοινό. Έχει 22 προσωπικούς δίσκους μεταξύ των οποίων πολλούς χρυσούς και πλατινένιους. Οι live εμφανίσεις του είναι μοναδικές, συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον ευρέως κοινού, μαγνητίζοντάς το με την εξαιρετική σκηνική του παρουσία.

Η Τάμτα, το λαμπερό fashion icon και μία από τις καλύτερες φωνές της γενιάς της κάθεται για τέταρτη φορά στην κριτική επιτροπή του X factor!

Αποτελεί μια από τις πιο διαχρονικές ποπ τραγουδίστριες της Ελλάδας αφού μετράει ήδη 13 χρόνια πορείας με αναρίθμητες διακρίσεις και συνεργασίες με σπουδαίους Έλληνες καλλιτέχνες!

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος, γεννήθηκε στην Κύπρο και είναι ένας από τους πιο σημαντικούς δημιουργούς – ερμηνευτές της νέας γενιάς, με πολλά τραγούδια του να έχουν αγγίξει την κορυφή των ραδιοφωνικών charts και δεκάδες επιτυχίες στο ενεργητικό του. Το 2008 άνοιξε τη συναυλία της Jennifer Lopez στην Αθήνα.

Έχει γράψει τραγούδια για μερικούς από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της Ελλάδας όπως Γιώργος Μαζωνάκης, Νατάσα Θεοδωρίδου, Αντώνης Ρέμος, Νότης Σφακιανάκης, Μελίνα Ασλανίδου, Έλενα Παπαρίζου, Καίτη Γαρμπή, Πέγκυ Ζήνα και πολλούς ακόμη.

Ο Μπάμπης Στόκας, καταξιωμένος τραγουδοποιός και ερμηνευτής που μετράει πάνω από μία εικοσαετία στον χώρο της ελληνικής μουσικής. Αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος και τραγουδιστής του θρυλικού συγκροτήματος των Πυξ Λαξ. Η solo καριέρα του Μπάμπη Στόκα είναι εξίσου δημιουργική και ενδιαφέρουσα. Έχει συνεργαστεί με κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες όπως οι: Χάρις Αλεξίου, αδερφοί Κατσιμίχα, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας και πολλoύς ακόμη.

Το “The X Factor” το παγκόσμιο φαινόμενο που έχει ανακαλύψει και αναδείξει καλλιτέχνες διεθνούς εμβέλειας, αναζητά το νέο ελληνικό αστέρι της μουσικής μόνο στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Το “The X Factor 2” αναμένεται να ξεκινήσει με τις οντισιόν που θα βγουν στον «αέρα» του ΣΚΑΪ τον Απρίλιο. Το κορυφαίο μουσικό show έρχεται πιο φαντασμαγορικό από ποτέ.

Posted on 7:00:00 μ.μ. by D. Papadopoulos

No commentsΥπάρχουν μόνο 850 παρόμοια σε όλο τον κόσμο!Και χρειάζεται πετρέλαιο θέρμανσης μια φορά στα 25 χρόνια!!!
Σχεδόν πέντε χρόνια χρειάστηκαν για να ολοκληρωθεί τελικά, το εγχείρημα των Στέφανου Χατζούλη και Χριστίνας Γεωργιάδη, να μελετήσουν, να σχεδιάσουν , να υλοποιήσουν και να λάβουν διεθνή πιστοποίηση για το πρώτο «παθητικό κτήριο» στην Ελλάδα.

Τα «παθητικά σπίτια» θεωρούνται τα κτίρια του μέλλοντος αφού είναι ενεργειακά ανεξάρτητα και με μηδαμινά έξοδα.

Για να αντιληφθεί κανείς τη σημασία του επιτεύγματος απλά αναφέρουμε ότι από τα περίπου 100.000 τέτοια σπίτια που έχουν κατασκευαστεί παγκοσμίως, μόνο 850 πληρούσαν όλους τους όρους, έλαβαν την διεθνή πιστοποίηση από την αρμόδια αρχή, το «Passive House Institute» και είναι καταχωρημένα στην παγκόσμια βάση δεδομένων παθητικών σπιτιών. Πλέον μεταξύ αυτών των 850 κτιρίων-προτύπων, έχει συμπεριληφθεί και ελληνική κατασκευή, αυτή που έφτιαξαν οι δυο Βολιώτες.

Το συγκεκριμένο κτήριο είναι ένα συγκρότημα τριών μονοκατοικιών και βρίσκεται στην Αγριά Βόλου. Μελετήθηκε και ανεγέρθηκε από την «X-G lab+development» τεχνική εταιρεία με έδρα το Βόλο. Την κατασκευή διαδέχθηκαν μία σειρά τεχνικών ελέγχων σε όλα τα επίπεδα και διαρκή παρακολούθηση, τόσο από τους ίδιους τους επενδυτές όσο και από κλιμάκιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικών Κτηρίων (Ε.Ι.Π.Α.Κ.) επίσημου εκπροσώπου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παθητικών Κτιρίων στην Ελλάδα. Ελέγχθηκαν οι ενεργειακές επιδόσεις σε πραγματικό χρόνο, για διάστημα πλέον των δύο ετών και τα αποτελέσματα των μετρήσεων ξεπέρασαν τις θεωρητικές προσεγγίσεις, αποδεικνύοντας και στην πράξη την ακρίβεια των αλγόριθμων του λογισμικού PHPP που χρησιμοποιήθηκαν για την ενεργειακή επίλυση του κτηρίου.

Το εξαιρετικά «λιτοδίαιτο» κτήριο εκτός από οικονομία, παρέχει στους χρήστες άριστη ποιότητα διαβίωσης σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (comfort class A+ κατά ISO 7730) αλλά και χαμηλότερο κόστος συντήρησης. Οι εξαιρετικές ιδιότητες θερμικής αδράνειας , του επιτρέπουν να τοποθετεί τα συστήματα θέρμανσης – ψύξης σε δεύτερο ρόλο. Αυτό με άλλα λόγια σημαίνει, πως με τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν δεν χρειάζεται εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης στα μεγέθη που μέχρι σήμερα την αντιλαμβανόμαστε. Κατοικία 200μ2 για παράδειγμα, θερμάνθηκε με επιτυχία με ένα και μόνο απλό σώμα λαδιού, ισχύος μόλις δύο χιλιάδων θερμίδων.

Σε άλλη φάση των πειραματικών δοκιμών, θερμάνθηκε μόνο με τζάκι ή ακόμα και με ένα κλιματιστικό τοίχου, ισχύος 14000ΒΤU. Στην περίπτωση που στο σπίτι υπήρχε εγκατεστημένο λεβητοστάσιο με συνήθη για το μέγεθος του σπιτιού δεξαμενή πετρελαίου τριών τόνων, το πετρέλαιο της δεξαμενής θα τελείωνε μετά από 25 χρόνια!!! Αντίστοιχα το καλοκαίρι, η ως άνω κατοικία μπορεί να παραμένει μοναδικά δροσερή, με τη χρήση ενός και μόνο κλιματιστικού, δυναμικότητας μόλις 14000BTU.

Αξιοσημείωτο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός, πως η συντριπτική πλειοψηφία των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό, παράχθηκαν στην Ελλάδα, καθώς αυτό αποτελούσε βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος. Στόχος της εταιρείας είναι, όλα τα κτήρια στην Ελλάδα να κατασκευάζονται με αυτές τις αρχές, καθότι αυτός είναι ο οικονομικότερος και ποιοτικός τρόπος υλοποίησης παγκοσμίως, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοσθεί και σε υφιστάμενες κατασκευές, αλλά και σε κτήρια κάθε χρήσης ( ξενοδοχεία, σχολεία, γραφεία, κτλ.).

Στη Μαγνησία μέχρι σήμερα, με τη χρήση των τεχνικών των παθητικών κτηρίων έχουν αναβαθμιστεί και ανεγερθεί περισσότερα από τριάντα κτήρια, τα πορίσματα των οποίων θα παρουσιαστούν από τον κ. Στέφανο Χατζούλη στο Παγκόσμιο συνέδριο παθητικών κτηρίων, τον προσεχή Απρίλιο στη Γερμανία. Στο ίδιο συνέδριο, αναμένεται να παρουσιαστεί από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου και την ομάδα των Passivistas από την Αθήνα και το πρώτο υφιστάμενο κτήριο της χώρας μας αναβαθμισμένο σε παθητικό με διεθνή πιστοποίηση Passivhaus, η οποία θα ολοκληρωθεί τις ερχόμενες εβδομάδες.

Τόσο τα κτίρια στην Αγριά Βόλου όσο και το κτίριο στου Παπάγου (Αναστάσεως 112) είναι προσβάσιμα σε όποιον θέλει να τα επισκεφθεί και να ενημερωθεί για τις πρακτικές υλοποίησης τέτοιων κτιρίων.το διαβάσαμε ΕΔΩ

Posted on 5:00:00 μ.μ. by D. Papadopoulos

No comments
Διαφορά της τάξης του 1,9% καταγράφει νέα δημοσκόπηση του Bridging Europe για λογαριασμό της εφημερίδας ΤΟ ΧΩΝΙ, που σε αντίθεση με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων της διαπλοκής έχει πέσει μέσα σε όλες του τις εκτιμήσεις για τα τελευταία εκλογικά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, στην πρόθεση ψήφου, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει ποσοστό 20.3%, ενώ η Νέα Δημοκρατία 18,4% (Σε λίγο αναλυτικά).

Ο λαός άρχισε να καταλαβαίνει και να συνειδητοποιεί. Αφενός να καταλαβαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ (κόντρα σε όλους τους εγχώριους αντιπάλους του) είναι το κόµµα που αγωνίζεται να αποκρούσει τη λιτότητα των δανειστών, αφετέρου να συνειδητοποιεί πλήρως το ρόλο της ΝΔ, που υπό τη νέα ηγεσία της έχει µετατραπεί σε κόµµα των δανειστών.

Στη θεµελιώδη ερώτηση, που αναµφισβήτητα θα κρίνει τις εκλογές του 2019, οι πολίτες ήδη εµφανίζονται µε ξεκάθαρη θέση: «Με τον Κυριάκο στην εξουσία θα ήταν χειρότερα» λένε 6 στους 10 συµπολίτες µας και -προσέξτε- µε τη µιντιακή πλιατσικολογία να χτυπάει κόκκινο καθηµερινά! Φανταστείτε και να άκουγε την αλήθεια ο λαός…

Στη δημοσκόπηση της Bridging Europe για Το ΧΩΝΙ αποτυπώνεται η ΑΛΗΘΕΙΑ που επιμελώς το κόμμα των δανειστών και οι τηλεπροπαγανδιστές προσπαθούν να σας κρύψουν!

- 6 στους 10 Ελληνες θεωρούν ΝΙΚΗ της Ελλάδας τη συμφωνία του Εurogroup,

- 8 στους 10 Ελληνες βλέπουν νίκη της κυβέρνησης και στα εργασιακά,

- 7 στους 10 Ελληνες θεωρούν ότι οι δηλώσεις Μπακογιάννη... συμφέρουν τους δανειστές!

Posted on 3:00:00 μ.μ. by D. Papadopoulos

No comments

Κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Αναρτήσεις άλλων ή αναδημοσιεύσεις ή σχόλια που δημοσιεύονται σ'αυτό το ιστολόγιο, εκφράζουν αυτούς που τα υπογράφουν και όχι απαραίτητα το ιστολόγιο μας .